Szukaj na tym blogu

piątek, 16 listopada 2018

Nauczyciel nie musi cały czas śledzić e-dziennika

Dyrektor szkoły, wyznaczając pilne zastępstwo dla nauczyciela, nie może się ograniczać się jedynie do wpisania tej informacji do e-dziennika i wywieszenia ogłoszenia. Powinien też skontaktować się z nauczycielem, np. osobiście lub telefonicznie.

Dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/e-dziennik-nauczyciel-nie-musi-go-ciagle-sledzic,327183.html

piątek, 9 listopada 2018

Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Szerszego omówienia wymaga zwrot „obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa”. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych związki te są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami ludzi pracy, powołanymi do reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Obszar ich działania określa w szczególności art. 7 ustawy o związkach zawodowych, stanowiący iż w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. W świetle powyższych regulacji nie sposób ograniczać udziału przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w komisji tylko do tych organizacji związkowych, które działają na terenie placówki. Udział organizacji związkowych w komisji konkursowej wynika także z istoty i celu działalności tych organizacji.


Dalej na: Zmiany w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

środa, 7 listopada 2018

Udzielanie informacji publicznej

Od 2001 roku obowiązuje w naszym systemie prawnym, ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 r., poz. 1330, 1669). Zgodnie z jej treścią każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Tak więc np. informacja o wysokości i sposobie rozdzielania dodatku motywacyjnego, czy przydziale godzin, bądź też o finansowaniu monitoringu w szkole czy finansowaniu posiłków w przedszkolach, będzie informacją publiczną, gdyż dotyczy spraw ważnych dla całego społeczeństwa (mimo, że mogłoby się wydawać, że wąskiej grupy odbiorców).

Dalej na: Udzielanie Informacji Publicznej

niedziela, 4 listopada 2018

Skutki reformy edukacji - opinia RPD

W opinii Rzecznika Praw Dziecka w trakcie wprowadzania reformy systemu oświaty doszło do wielu naruszeń podstawowych praw dziecka, w tym wynikających z Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka. Zauważa także, że nie do końca wiadomo, po co w ogóle wprowadzono zmiany. - Wprowadzenie zmian w systemie oświaty winno być poprzedzone rzetelną analizą sytuacji dzieci, opartą o szeroko zakrojone badania, identyfikujące kluczowe problemy, a także wskazujące mocne strony, które powinny być rozwijane. To najważniejszy etap wszystkich zmian. Nie powinno odbywać się w pośpiechu, ale dopiero po wysłuchaniu środowiska naukowego, praktyków szkolnych i przede wszystkim dzieci – podkreśla RPD.

Dalej na: https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/rpd-szkola-powinna-byc-przede-wszystkim-dla-dziecka.

poniedziałek, 29 października 2018

Jakiej procedurze podlega nauczyciel, któremu przedłużono staż?

W sytuacji, gdy nauczyciel rozpoczął staż przed 1 września 2018 i nie zakończył go przed dniem 1 września 2018 r. staż ten odbywany jest według dotychczasowych przepisów, przy czym te stare przepisy obowiązują w tej sytuacji wyłącznie do momentu zakończenia stażu, a więc upływu jego ustawowego okresu. Dalsze czynności, w tym ocena, jest dokonywana wedle nowych zasad, co oznacza, że dokonuje się oceny pracy a nie oceny dorobku zawodowego.

Dalej na: http://www.szkola.firmowa.eu/news.php?readmore=6948

czwartek, 25 października 2018

Pensum łączone

Według orzecznictwa Sądu Najwyższego pensum nauczyciela to jego stanowisko pracy. Dyrektor nie może więc zmienić go bez uprzedniej prośby ze strony tego nauczyciela lub wyrażenia przez niego stosownej zgody.

Dalej na:https://www.prawo.pl/oswiata/czy-w-roku-szkolnym-mozna-zmienic-nauczycielowi-pensum,319417.html

niedziela, 7 października 2018

Trybunał Konstytucyjny o regulaminie wynagradzania

Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na wniosek jednej z organizacji pracodawców orzekł, iż przepisy Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, stanowiące o obowiązku uzgadniania regulaminu wynagrodzenia z organizacją związkową są zgodne z Konstytucją RP, a także postanowieniami prawa międzynarodowego. Podkreślono, że dwustronne, a nie jednostronne ustalenie warunków pracy przez pracodawców i pracowników odpowiada zasadom społecznej gospodarki rynkowej.

Dalej na: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/trybunal-konstytucyjny-o-regulaminie-wynagradzania

poniedziałek, 1 października 2018

Czas pracy nauczycieli – spotkanie szefowej MEN z Głównym Inspektorem Pracy

Czas pracy nauczycieli – spotkanie szefowej MEN z Głównym Inspektorem Pracy:

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się we wtorek, 25 września br. z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem.Celem spotkania było omówienie wspólnych działań w zakresie umacniania właściwego funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących czasu pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych.

Powyższe działania podejmowane są, tak aby wspierać nauczycieli, wobec których przepisy te nie są przestrzegane.poniedziałek, 24 września 2018

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, w ramach tygodniowego wymiaru czasu pracy poza obowiązkowymi godzinami "nauczyciel realizuje inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów", z którymi - jak mówiła min. Machałek - pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest często mylona. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być realizowane przez nauczyciela w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela bądź godzin ponadwymiarowych.

Dalej na: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/182337/W-ramach-pensum--MEN-w-Sejmie-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej.