Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 9 października 2017

Opinia rady pedagogicznej dotycząca nagrody dyrektora szkoły

Opinia rady pedagogicznej dotycząca nagrody dyrektora szkoły: Czy dyrektor musi zasięgnąć opinii rady pedagogicznej, przyznając nagrodę dyrektora?

<br><br>

Dyrektor szkoły nie występuje z wnioskiem do siebie samego o przyznanie
nagrody dyrektora. Dlatego nie jest konieczna w tym przypadku opinia
rady pedagogicznej.środa, 4 października 2017

piątek, 29 września 2017

Refundacja na okulary

Nauczyciel może skorzystać z dofinansowania okularów, jeśli co najmniej 4 godziny dziennie pracuje przy komputerze, a o potrzebie korzystania z nich orzekł lekarz medycyny pracy.

Cyt. z uzasadnienia wyroku: "Nie jest także istotna okoliczność, że przekroczenie połowy dobowego czasu pracy przy komputerze może nie mieć miejsca każdego dnia. Przyjęcie bowiem interpretacji, że tylko powołany przepis wymaga, aby pracownik codziennie pracował przy komputerze więcej niż połowę dobowego czasu pracy prowadziłoby do obejścia prawa." - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7AE6E7308C

więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/w-jakich-przypadkach-nauczycielom-nalezy-sie-refundacja-na-okulary

środa, 27 września 2017

Odprawa dla niepełnozatrudnionych

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć nie przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem jego stosunku pracy. Jednak jeśli szkoła zatrudnia przynajmniej 20 pracowników i dochodzi w niej do zwolnień, również indywidualnych, z przyczyn niedotyczących pracowników oraz jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy, nauczycielowi należy się odprawa.

więcej na: https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/odprawa-dla-nauczyciela-2/.

piątek, 22 września 2017

Oświadczenie o pełnej odpowiedzialności za dzieci

Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw z art. 4 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej p.o. organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność, w tym za wypadki dzieci pozostających pod opieką przedszkola. Jeśli osoba umyślnie wyrządzi szkodę dziecku pozostającemu pod opieką, będzie ponosiła odpowiedzialność obok organu prowadzącego, na podstawie art. 415 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.

więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-osoba-pracujaca-na-stanowisku-pomocy-nauczyciela-powinna-podpisac-oswiadczenie-o-pelnej-odpowiedzialnosci-za-dzieci-w-grupie

piątek, 15 września 2017

Opiniowanie arkusza organizacyjnego po reformie

Zakres regulacji art. 70 ust. 2 pkt 1 Prawa Oświatowego dotyczy także tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, który musi się opierać o założenia arkusza organizacyjnego szkoły. Z tego względu projekt arkusza organizacyjnego szkoły, który jest najbardziej szczegółową formułą organizacji pracy szkoły, jest dokumentem który powinien być opiniowany przez radę pedagogiczną.

Zobacz na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-rada-pedagogiczna-opiniuje-arkusz-organizacji-placowki-po-reformie-oswiaty

środa, 6 września 2017

Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych związane zreformą oświaty

Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych związane z reformą oświaty: Wdrażana właśnie reforma oświaty pociąga za sobą nie tylko zmiany w sieciach szkół, wszak z systemu oświaty znikają gimnazja, ale wywołuje cały szereg skutków prawnych także w sferze szeroko rozumianego prawa pracy. I nie chodzi tu tylko o ruchy kadrowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, ale także o liczne następstwa wynikające z likwidacji, połączeń czy utworzenia nowych jednostek organizacyjnych oświaty, ale rozumianych jako zakłady pracy. Jednym z zagadnień wymagającym analizy są skutki, jakie pociąga za sobą reforma oświaty dla działalności socjalnej szkół i placówek.

piątek, 1 września 2017

Wczasy pod gruszą dla emerytów

Prawo do świadczeń socjalnych, w tym dopłat do różnych form wypoczynku, przysługuje osobom uprawnionym, a zatem również byłym pracownikom – emerytom i rencistom. O przyznaniu świadczenia i jego wysokości decyduje wyłącznie sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej a nie posiadany status uprawionego (emeryta lub pracownika).

więcej na: https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/wczasy-pod-grusza-nauczycielom-na-emeryturze/.

Pensum łączone

Nauczyciela i jednostkę oświatową powinna łączyć jedna umowa o pracę, także w przypadku, gdy wykonuje pracę na kilku stanowiskach. Stanowisko nauczyciela określa wymiar pensum, zgodnie z art. 42 ust. 3 KN. O stanowisku nauczyciela nie stanowi natomiast nauczany przedmiot, poza religią. Jedna umowa może łączyć w sobie zatrudnienie na czas określony i na czas nieokreślony.

więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-nauczycielowi-zatrudnionemu-w-niepelnym-wymiarze-godzin-ktory-otrzyma-godziny-nauczania-indywidualnego-nalezy-sie-pensum-laczone.

piątek, 18 sierpnia 2017

Uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

Uzupełnianie wymiaru zajęć nauczyciela w innej szkole/szkołach, może się odbywać na podstawie art. 22 ust. 1 KN lub na podstawie art. 220 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

więcej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jaka-bedzie-podstawa-prawna-uzupelniania-etatu-w-innych-szkolach-przez-nauczyciela-po-reformie-oswiaty