Szukaj na tym blogu

sobota, 14 września 2019

Nauczyciel nie pracuje 40 godzin tygodniowo

Brak jest prawnej możliwości pełnego rozliczenia nauczyciela z 40-godzinnego tygodnia pracy. Zapis, iż czas pracy nauczyciela wynosi 40 godzin na tydzień, nie oznacza, że nauczyciel ma obowiązek przebywać w szkole 40 godzin w tygodniu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r. (wyrok WSA z dnia 5 lipca 2005 r. III SA/Kr 335/05, Lex nr 879340) stwierdził, że art. 42 KN w sposób wyczerpujący i zamknięty reguluje czas pracy nauczyciela. Świadczy o tym redakcja art. 42 ust. 2 KN, gdzie dokonano zamkniętego, (a nie - przykładowego) podziału obowiązków nauczyciela na trzy grupy, bez odsyłania do innych uregulowań. Milczenie ustawy na temat ewidencjonowania czasu pracy koniecznego na zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 3 KN) należy traktować jako świadomy wybór ustawodawcy, aby nie wprowadzać ewidencji czasu wykonania tej grupy obowiązków.

Szczegóły na:
- https://www.prawo.pl/oswiata/czy-dyrektor-moze-zobowiazac-nauczyciela-do-przepracowania-40-godzin-tygodniowo,117225.html
- https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nauczyciele-nie-mozna-nakazac-pracy-po-8-godzin/kqp3e

czwartek, 29 sierpnia 2019

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 2019

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli:

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie zawiera nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, stanowiącą załącznik. Określa ona wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poziomie wyższym o 9,6% od dotychczasowych.

Ponadto uszczegółowiono przepisy rozporządzenia dotyczące dodatku funkcyjnego i jednoznacznie określono, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym.
Źródło: www.gov.plśroda, 3 lipca 2019

Wyjazd integracyjnyWyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT

Experto24.pl
Wed, 19 Jun 2019 21:32:12 +0200

Poznaj aktualne stanowisko organu podatkowego i dowiedz się, jakie obowiązki ma płatnik w związku z wyjazdem pracowników na wycieczkę.

Jaki był problem

Jednostka zorganizowała wycieczkę turystyczno-krajoznawczą ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS (pracownicy, emeryci/renciści).

Wątpliwości dotyczyły tego, czy dofinansowanie z ZFŚS świadczenia w formie wycieczki spowoduje po stronie uczestników wycieczki, tj. pracowników, emerytów/rencistów, powstanie przychodu opodatkowanego PIT, a po stronie pracodawcy powstanie obowiązku obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Organ podatkowy uznał, że udział w wyjeździe integracyjnym dofinansowanym z ZFŚS nie skutkuje powstaniem  przychodu ze stosunku pracy lub z innych źródeł.

 

Dalej na: Wyjazd integracyjny – sprawdź skutki w VAT

Spotkanie z nowym szefem MEN

Spotkanie z nowym szefem MEN:

W piątek, 28 czerwca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa ZNP z nowym ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim.

ZNP reprezentowali Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP – Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

(Minister) Zapewnił także, że w najbliższym czasie ministerstwo edukacji
przeanalizuje kwestię dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego.


The post Spotkanie z nowym szefem MEN appeared first on ZNP.

piątek, 14 czerwca 2019

Procedury uzgadniania ze związkami zawodowymi

Wyrażenie opinii o gotowym już projekcie uchwały nie jest tym samym, co podejmowanie działań w celu ustalenia treści tego aktu na etapie jego tworzenia. Uzgodnienie polega na poddaniu treści aktów sformalizowanej procedurze uzgodnienia. Instrumentem tej procedury winny być protokoły uzgodnień, ale też rozbieżności w razie braku zgody na treść rozwiązań zaproponowanych w uchwale. Rada JST może uchwalić tylko treść uzgodnionego wcześniej aktu.

Dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/podwyzka-wynagrodzenia-nauczyciela-a-opinia-zwiazku-zawodowego,431063.html.

środa, 12 czerwca 2019

Wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego na zwolnieniu lekarskim

W okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim nauczyciel pozostaje w usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a tym samym z uwagi na przyczynę tej nieobecności powinien powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek obowiązków zawodowych.

dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/czy-nauczyciel-moze-wpisac-oceny-do-dziennika-elektronicznego,424623.html.

poniedziałek, 25 marca 2019

Czas pracy opiekuna wycieczki

Czas pracy opiekuna wycieczki:

W zakresie spraw nieuregulowanych przepisami ustawy Karta Nauczyciela, które wynikają ze stosunku pracy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Dlatego przy rozliczeniu czasu pracy nauczyciela w porze nocnej należy posiłkować się regulacjami zawartymi w ustawie Kodeks pracy, które dotyczą pracy pracownika w godzinach nadliczbowych i pracy pracownika w porze nocnej.

Dalej na: https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/pytania-i-odpowiedzi/czas-pracy-opiekuna-wycieczki/

piątek, 15 marca 2019

Dane osobowe pracowników mogą być ujawnione związkowi zawodowemu

Związkowcy mogą pozyskać dane pracowników na potrzeby przeprowadzenia referendum strajkowego. RODO im tego nie zabrania - informuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pracodawca musi udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.

Więcej na: https://www.prawo.pl/oswiata/strajk-nauczycieli-2019-pozyskiwanie-danych-nauczycieli-zgodne-z,384911.html.

piątek, 8 lutego 2019

RDS o dodatku stażowym

RDS o dodatku stażowym:

Stanowisko strony pracodawców i strony pracowników Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych ws. wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego