Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Nauczanie indywidualne wprowadzone do pensum

Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego to realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania lub treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Oznacza to, iż są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela lub godzin ponadwymiarowych. Nauczyciel nie powinien być pozbawiony prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub godziny niezrealizowane w ramach pensum z uwagi na chorobę ucznia nauczanego indywidualnie.

Dalej na: Nadgodziny nauczyciela z nauczaniem indywidualnym wprowadzonym do pensum

piątek, 6 lipca 2018

Odprawa przy likwidacji gimnazjum

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (również na niepełnym etacie), z którym rozwiązano stosunek pracy z uwagi na brak możliwości jego dalszego zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum,przysługuje odprawa, której wysokość zależy od stażu pracy.


Dalej na: Odprawa przy likwidacji gimnazjum

środa, 13 czerwca 2018

Korzystanie z dziennika elektronicznego poza szkołąCzy nauczyciel może w domu wpisywać do dziennika elektronicznego oceny?

"Mając na uwadze specyfikę pracy nauczyciela, wprowadzenie zakazu korzystania przez nauczycieli z rozwiązań takich jak dziennik elektroniczny czy platforma e-learnigowa poza miejscem pracy i przy pomocy prywatnego komputera wydaje się nadmierne."

Dalej na: Korzystanie z dziennika elektronicznego poza szkołą

piątek, 18 maja 2018

O znieważeniu nauczyciela należy powiadomić policję

Organ prowadzący, który dowiedział się o znieważeniu nauczyciela, powinien o tym zawiadomić policję. Zgodnie z art. 304 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k., na instytucjach państwowych i samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ciąży obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora lub Policji.

Dalej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/o-zniewazeniu-nauczyciela-nalezy-powiadomic-policje

czwartek, 17 maja 2018

Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele?

Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele?:

Zgodnie z tzw. rozporządzeniem płacowym MEN od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc. i wynoszą w grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (to zdecydowana większość nauczycieli) netto* :

stażysta – 1751 zł

kontraktowy – 1798 zł

mianowany – 2033 zł

dyplomowany – 2377 zł


* Stawki netto podajemy w przybliżeniu, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS


The post Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele? appeared first on ZNP.