Szukaj na tym blogu

piątek, 8 lutego 2019

RDS o dodatku stażowym

RDS o dodatku stażowym:

Stanowisko strony pracodawców i strony pracowników Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych ws. wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego 

1.
Strona pracodawców i strona pracowników Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pozytywnie ocenia rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 6 grudnia 2018 r. (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UD 440), w części, która przewiduje rozszerzenie, od 1 stycznia 2020 r., katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy.

2.
Podkreślenia wymaga, że konstrukcja ustawowa minimalnego wynagrodzenia za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, które poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze m.in. dodatek za staż pracy. W konsekwencji wielu pracowników z kilkuletnim stażem pracy otrzymuje niską stawkę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek stażowy, których suma odpowiada wysokości płacy minimalnej, podczas gdy nowo przyjęte osoby wynagrodzenie to otrzymują w momencie podpisania umowy o pracę. Wprowadzenie zawartego w projekcie ustawy rozwiązania zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia oraz poprawi sytuację pracowników otrzymujących płacę na niższym poziomie. Zwiększy ponadto motywację pracowników i ich przywiązanie do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

3.
Strona pracodawców i strona pracowników rozważy w trakcie dalszych prac w Zespole problemowym ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS rozwiązanie, aby docelowo minimalne wynagrodzenie stało się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywróciłoby właściwą funkcję dodatkom i innym składnikom wynagrodzenia. Dlatego za konieczne uznaje niezwłoczne przystąpienie do rozmów na temat wyłączenia innych dodatków z wynagrodzenia. W tym celu zwraca się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego.The post RDS o dodatku stażowym appeared first on ZNP.

Gdy są wątpliwości komisja konkursowa może żądać wyjaśnień

Komisja konkursowa miała podstawy aby przypuszczać, że w złożonym przez kandydatkę na dyrektora szkoły oświadczeniu doszło do omyłki. Zamiast wezwać ją do złożenia wyjaśnień, nie dopuściła do konkursu. Bezprawnie – stwierdził WSA w Gdańsku. Sąd podkreślił, że nazbyt formalistyczna wykładnia przepisów tzw. rozporządzenia konkursowego przez organ prowadzący szkołę i komisję konkursową narusza gwarancje konstytucyjne wynikające z zasady równego dostępu do służby publicznej i zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej.

Dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/konkurs-na-dyrektora-szkoly-skladanie-wyjasnien,366123.html

czwartek, 24 stycznia 2019

MEN proponuje - ZNP wątpi

MEN proponuje rozwiązanie problemu dodatkowych zajęć - ZNP wątpi w skuteczność.

Nauczyciele są zmuszani do prowadzenia dodatkowych zajęć za darmo. Od dawna zwraca na to uwagę Związek Nauczycielstwa Polskiego. Resort edukacji zaproponował nowe rozwiązania, ale według związkowców nie będzie ono skuteczne.

Dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/bezplatne-zajecia-dodatkowe-propozycje-men,360281.html

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Strajk a kontrola zwolnień lekarskichOd jakiegoś czasu mówi się o strajku w oświacie. I choć nadal brakuje nauczycielom odwagi i determinacji to wizja strajku staje się coraz bardziej realna.

Artykuł Strajk a kontrola zwolnień lekarskich pochodzi z serwisu Karta nauczyciela.

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Dyrektor szkoły musi być przygotowany na krytykę

Decyzje dyrektora szkoły dotyczące kierowania placówką szkolną podlegają ocenie i weryfikacji. Dlatego merytoryczna krytyka, nawet surowa, nie narusza dóbr osobistych osoby pełniącej tę funkcję - uznał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/naruszenie-dobr-osobistych-dyrektora-szkoly-wyrok-sa,343530.html

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł

Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł:

Tylko w ostatnich latach zorganizowaliśmy (sami, bez oświatowej „S”):

Strajk: 2017 r.;

Ogólnopolską manifestację: 19 listopada 2016 r. (50 tysięcy uczestników)

Ogólnopolską kampanię społeczną: bilbordy „Pensja nauczyciela stażysty wynosi 1751 zł”

Protesty:

 • „Stop zwolnieniom w oświacie”,
 • „Pensje z budżetu”,
 • „Pensje i autonomia!”,
 • „Nasza Karta to nasze prawa”,
 • „Nie likwidujcie naszego gimnazjum”,
 • „Nie dla chaosu w szkole”,
 • „Stop reformie!”,
 • „Niedobra zmiana w edukacji”,
 • „Razem dla gimnazjów”,
 • „Mamy dość bycia Siłaczkami”,
 • „Wszystko zaczyna się od dobrego nauczyciela”,
 • „Mamy dość!”,
 • „Chcemy godnie zarabiać. Teraz!”
Pikiety:

 • 27 czerwca 2016 r.,
 • 10 października 2016 r.,
 • 15 listopada 2016 r.,
 • 29 listopada 2016 r.,
 • 19 grudnia 2016 r.,
 • 4 września 2017 r.,
 • 21 kwietnia 2018 r.,
 • 22 września 2018 r.
Inicjatywy obywatelskie: „Pensje nauczycieli z budżetu” (2016)

Wniosek o przeprowadzenie referendum szkolnego (910 tysięcy podpisów w 2017 roku)

Akcje społeczne w obronie publicznej samorządowej szkoły, kampanie na rzecz publicznej edukacji oraz w obronie godności zawodu

Wniosek o odwołanie Anny Zalewskiej (marzec 2018 r.)The post Domagamy się wzrostu płac na poziomie 1000 zł appeared first on ZNP.

środa, 28 listopada 2018

Wymuszona zgoda nauczyciela na zmniejszenie liczby godzin pracy - do cofnięcia

Jeśli zgoda na ograniczenie zatrudnienia w szkole była wymuszona strachem przed utratą środków utrzymania, to oznacza, że można ją cofnąć - orzekł Sąd Najwyższy. Sąd musi także badać, czy pozbawienie nauczyciela pełnego etatu spełnia kryteria wymienione w Karcie Nauczyciela.

Dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/zgoda-wyrazona-pod-wplywem-strachu-jest-niewazna,332795.html.

piątek, 16 listopada 2018

Nauczyciel nie musi cały czas śledzić e-dziennika

Dyrektor szkoły, wyznaczając pilne zastępstwo dla nauczyciela, nie może się ograniczać się jedynie do wpisania tej informacji do e-dziennika i wywieszenia ogłoszenia. Powinien też skontaktować się z nauczycielem, np. osobiście lub telefonicznie.

Dalej na: https://www.prawo.pl/oswiata/e-dziennik-nauczyciel-nie-musi-go-ciagle-sledzic,327183.html

piątek, 9 listopada 2018

Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Szerszego omówienia wymaga zwrot „obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa”. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych związki te są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami ludzi pracy, powołanymi do reprezentowania ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Obszar ich działania określa w szczególności art. 7 ustawy o związkach zawodowych, stanowiący iż w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej. W świetle powyższych regulacji nie sposób ograniczać udziału przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych w komisji tylko do tych organizacji związkowych, które działają na terenie placówki. Udział organizacji związkowych w komisji konkursowej wynika także z istoty i celu działalności tych organizacji.


Dalej na: Zmiany w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

środa, 7 listopada 2018

Udzielanie informacji publicznej

Od 2001 roku obowiązuje w naszym systemie prawnym, ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 r., poz. 1330, 1669). Zgodnie z jej treścią każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Tak więc np. informacja o wysokości i sposobie rozdzielania dodatku motywacyjnego, czy przydziale godzin, bądź też o finansowaniu monitoringu w szkole czy finansowaniu posiłków w przedszkolach, będzie informacją publiczną, gdyż dotyczy spraw ważnych dla całego społeczeństwa (mimo, że mogłoby się wydawać, że wąskiej grupy odbiorców).

Dalej na: Udzielanie Informacji Publicznej