Szukaj na tym blogu

piątek, 6 lipca 2018

Odprawa przy likwidacji gimnazjum

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (również na niepełnym etacie), z którym rozwiązano stosunek pracy z uwagi na brak możliwości jego dalszego zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum,przysługuje odprawa, której wysokość zależy od stażu pracy.


Dalej na: Odprawa przy likwidacji gimnazjum

środa, 13 czerwca 2018

Korzystanie z dziennika elektronicznego poza szkołąCzy nauczyciel może w domu wpisywać do dziennika elektronicznego oceny?

"Mając na uwadze specyfikę pracy nauczyciela, wprowadzenie zakazu korzystania przez nauczycieli z rozwiązań takich jak dziennik elektroniczny czy platforma e-learnigowa poza miejscem pracy i przy pomocy prywatnego komputera wydaje się nadmierne."

Dalej na: Korzystanie z dziennika elektronicznego poza szkołą

piątek, 18 maja 2018

O znieważeniu nauczyciela należy powiadomić policję

Organ prowadzący, który dowiedział się o znieważeniu nauczyciela, powinien o tym zawiadomić policję. Zgodnie z art. 304 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks postępowania karnego – dalej k.p.k., na instytucjach państwowych i samorządowych, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ciąży obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym prokuratora lub Policji.

Dalej na: http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/o-zniewazeniu-nauczyciela-nalezy-powiadomic-policje

czwartek, 17 maja 2018

Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele?

Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele?:

Zgodnie z tzw. rozporządzeniem płacowym MEN od 1 kwietnia 2018 r. stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wzrosły o 5,35 proc. i wynoszą w grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (to zdecydowana większość nauczycieli) netto* :

stażysta – 1751 zł

kontraktowy – 1798 zł

mianowany – 2033 zł

dyplomowany – 2377 zł


* Stawki netto podajemy w przybliżeniu, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku, zaliczki na podatek dochodowy i składek ZUS


The post Mizeria w portfelu. Ile (naprawdę) zarabiają nauczyciele? appeared first on ZNP.

środa, 9 maja 2018

Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

Od 1 września 2018 r. będzie obowiązywał nowy przepis  art. 42 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela, na mocy którego nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) będzie ustalany jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.


Dalej na: Ustalanie łączonego pensum według znowelizowanych przepisów ustawy – Karta Nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

• choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
• choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Dalej na: Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach: